Odwiedzin: 403167

Apostolat Margaretka


Apostolat „Margaretka” to apostolat modlitwy za kap??anów. Nazwa apostolatu pochodzi od symbolicznego kwiatka, w centrum którego wpisuje si? imi? kap??ana, a wokó?? niego  na siedmiu p??atkach imiona osób podejmuj?cych modlitw?, któr? przed Naj??wi?tszym Sakramentem sk??adaj? przyrzeczenie wieczystej modlitwy. Przyrzekaj?, ??e przez ca??e ??ycie w okre??lonym dniu tygodnia b?d? modli? si? za wybranego kap??ana. Nie przez miesi?c, nie przez rok, ale przez ca??e ??ycie! Pierwsza taka „Margaretka” powsta??a w Medjugorie.

Uroczysto??? Niepokalanego Pocz?cia Naj??wi?tszej Marii Panny stanowi??a wspania??? okazj? by odpowiedzie? na apel Maryi o modlitw? za Kap??anów. Matka Bo??a pragnie aby Ko??ció?? kocha?? swoich kap??anów, gdy?? ka??dy kap??an jest jak Moj??esz prowadz?cy swój lud. Bez Kap??anów nie ma sakramentalnego ??ycia i Eucharystii. 8 grudnia 2008 roku w naszej parafii w trakcie Mszy ??wi?tej o godzinie 18.30 zosta??o z??o??one uroczy??cie, przed Naj??wi?tszym Sakramentem, przyrzeczenie wieczystej modlitwy za kap??anów. Grupa wiernych obj???a swoj? modlitw? obecnych i by??ych kap??anów pos??uguj?cych w naszej parafii:

Ks. Kanonika Janusza Onyfryjuka,  Ks. Piotra Radzikowskiego,
Ks. Wies??awa Mu?k?, Ks. Paw??a Zazuniaka,
??p. Ks. Rezydenta Bernarda Waszczuka,
Ks. Andrzeja Danieluka, Ks. Stanis??awa Zajk?,
Ks. Adama Pietrusika, Ks. Jacka Szostakiewicza,
Franciszkanina Ojca Eligiusza.

Wierni odmawiaj? specjaln? modlitw? za kap??anów oraz koronk? Medjugorsk?:
Wierz? w Boga Ojca, 7x Ojcze nasz, Zdrowa?? Maryjo i Chwa??a Ojcu.

A mo??e i Ty, Droga Siostro, Drogi Bracie w Chrystusie,
do???czysz do naszego parafialnego apostolatu modlitwy za Kap??anów?

Inicjatork? apostolatu w par. B??. Honorata Ko??mi??skiego
jest Pani Janina ??aluk. (tel. 083-342-08-57).
Zapraszamy.
    

 

Projekt i wykonanie Orange Computers