Odwiedzin: 406169

Małżeństwo

 

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii 3 miesiące
przed planowanym ślubem w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. (termin ślubu mozna zarezerwować wczesniej)

POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. dowody osobiste
2. aktualne metryki chrztu obu stron
3. zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim
4. dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (3 egz.)

(zaświadczanie jest ważne 3 miesiące od daty wydania!!!)


Narzeczeni na  pierwszym spotkaniu w kancelarii otrzymują:
1. skierowanie do Katolickiej Poradni Rodzinnej -
pierwsze spotkanie z księdzem w każdy wtorek o godz. 18.45.
(Parafia Narodzenia NMP – stara plebania, ul. Brzeska 33)
lub Parafia Wniebowzięcia NMP  w II i IV niedzielę o godz. 12.30

2. kartki do spowiedzi

 Po spisaniu protokołu najpóźniej 6 tygodni przed  ślubem
narzeczeni zgłaszają się w celu spisania zapowiedzi.
 

Narzeczeni  zobowiązani są wziąć udział
w Dniu Skupienia dla narzeczonych
w Leśnej  Podlaskiej - II niedziela miesiąca godz. 11.30


W tygodniu przed ślubem (czwartek, piątek) narzeczeni w kancelarii
składają kartki od spowiedzi i podpisują ze świadkami akt małżeństwa.
 
WAŻNE!!!
Narzeczeni mogą we własnym zakresie przystroić kościół.
Co do dekoracji - warto pamiętać, iż kościół to nie sala bankietowa.
Dekoracja musi odpowiadać wymogom liturgii i świętości miejsca.
Dekoracja kościoła w piątek wieczorem lub
w sobotę po uzgodnieniu z Panem Kościelnym.
Dekoracja powinna być wykonana tylko z żywych kwiatów
i obejmować bukiety obok tabernakulum i przed ołtarzem.


Ze względu na konieczność utrzymania porządku na placu kościelnym prosimy, zadbać - aby nie sypano przed światynią (kwiatki, ryż, konfetti), a także by nie wjeżdżać powozami konnymi na kostkę przed świątynią. 

 

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej
podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

 

***************************************************

 

 
„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”  (Mt 19, 5-6). „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. (KPK 1055,1). Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.  Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32). Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci. Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa", a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.

Teologia i znaczenie małżeństwa:
Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na:
* dobro małżonków
* na zrodzenie i wychowywanie potomstwa.
Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego. Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Do istotnych cech (przymiotów) małżeństwa należy:
* jedność,
* nierozerwalność,
* otwartość na przyjęcie dzieci.

Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i wychowywać swoje dzieci w wierze. Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go „Kościołem domowym” , wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

 

Projekt i wykonanie Orange Computers