Odwiedzin: 403167

Rada parafialna

 

Rada parafialna jest instytucją stosunkowo młodą w Kościele. Pomimo tego, że w historii Kościoła nie brakowało nigdy funkcji doradczej i zdanie wiernych świeckich było brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, lecz nie dokonywało się to nigdy za pośrednictwem instytucji na wzór rady duszpasterskiej. Różnorakie struktury gromadzące ludzi świeckich, które powstawały na przestrzeni wieków, jako pomoc w działalności duszpasterskiej, posiadały funkcje ograniczoną do pewnych sektorów i nie wchodziły w obszar duszpasterstwa ściśle pojętego. Podmiotem aktywnym działania Kościoła byli przez długie wieki wyłącznie duszpasterze. Wierni świeccy byli jedynie biernymi odbiorcami tego działania.

Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 KPK. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Członków Rady w naszej Parafii powołuje proboszcz. Zebrania zwołuje ks. Proboszcz i przewodniczy obradom.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, np.: kościół i jego otoczenie, kaplica, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada ma wspierać ks. Proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp.

 

Projekt i wykonanie Orange Computers