Odwiedzin: 372783

Uroczysto??? Objawienia Pa??skiego - Trzech Kr??li

 

  6 stycznia Ko??ció?? obchodzi uroczysto??? Objawienia Pa??skiego, znan? w tradycji jako Trzech Króli. Na Wschodzie by??a ona znana ju?? w III w. Sto lat pó??niej pojawi??a si? tak??e na Zachodzie, gdzie przeobrazi??a si? w ??wi?to Trzech Króli. W liturgii uroczysto??? ta wi???e si? nierozerwalnie z Bo??ym Narodzeniem.
  Ewangelia ??w. Mateusza mówi o Magach lub – wed??ug innych t??umacze?? – M?drcach ze Wschodu, którzy id?c za gwiazd? przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukaj?c nowo narodzonego króla ??ydowskiego. „Weszli do domu i zobaczyli Dzieci? z Matk? Jego, Maryj?; upadli na twarz i oddali Mu pok??on.
  M?drcy, którzy przybyli do Jezusa, z??o??yli dary. Wedle tradycji by??y nimi: z??oto - symbol godno??ci królewskiej, kadzid??o - godno??ci kap??a??skiej, mirra - symbol wype??nienia proroctw mesja??skich oraz zapowied?? ??mierci Zbawiciela.

Jednocze??nie by?? to wyraz wiary w Chrystusa

prawdziwego cz??owieka (mirra),

prawdziwego Boga (kadzid??o)

prawdziwego króla (z??oto). 

 

<<< Powrót
Dodano: 05 Styczeń 2016
Projekt i wykonanie Orange Computers