Odwiedzin: 399789

Zaproszenie do Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego

Zaproszenie
do Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego

„Bóg … Pan ??ycia powierzy?? ludziom  wznios??? pos??ug? ??wi?to??ci ??ycia,
któr? cz??owiek powinien wype??nia? w sposób godny” (KKK poz. 2271)

W ka??dej godzinie i minucie, gdzie?? na ??wiecie, umieraj? najmniejsi i najbardziej bezbronni - nie narodzone dzieci. One wo??aj? o pomoc równie?? do Ciebie. Nie zwlekaj. Mo??esz si? przyczyni? do ich ocalenia, podejmuj?c Duchow? Adopcj?.

Zasady Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego zagro??onego zag??ad? s? proste. Jest to modlitewne zobowi?zanie, podj?te przez konkretn? osob? w intencji jednego dziecka zagro??onego zabiciem w ??onie matki. Imi? tego dziecka jest znane jedynie Bogu. Przez dziewi?? miesi?cy osoba podejmuj?ca Duchow? Adopcj? ogarnia modlitw? dziecko i jego rodziców, prosz?c Boga o szcz???liwe jego narodzenie. W ten sposób staje si? duchowym rodzicem tego dziecka.

Na modlitw? Duchowej Adopcji sk??ada si? jeden dziesi?tek Ró??a??ca ??wi?tego, codzienna modlitwa oraz dodatkowa dowolna ofiara lub wyrzeczenie – np. Eucharystia, Adoracja Naj??wi?tszego Sakramentu, post, walka z na??ogiem, pomoc osobom potrzebuj?cym, dodatkowe modlitwy.

Ka??dy, komu nieoboj?tne jest ??ycie tych najmniejszych i najbardziej bezbronnych istot, mo??e z??o??y? ten dar mi??o??ci mi??osiernej i przez duchow? adopcj? ocali? od ??mierci nienarodzone dziecko.      

 

W naszej parafii mo??na podj?? Duchow? Adopcj?
w sposób uroczysty w Dzie?? ??wi?to??ci ??ycia
przypadaj?cy w Uroczysto??? Zwiastowania Pa??skiego.
       

Osoby, które chcia??yby wzi?? udzia?? w tej modlitwie,
zapraszamy do rozpocz?cia jej wspólnotowo wraz z innymi,
w naszym ko??ciele w Uroczysto??? Zwiastowania Pa??skiego
w dniu 25 marca 2014 r. (wtorek) podczas  Mszy ??w. o godz. 18.00.

Prosimy przynie??? ze sob? ??wiece,
które b?d? zapalone w czasie sk??adania przyrzecze??.

    Na stoliku za ??awkami b?d? wy??o??one deklaracje adopcyjne,
obrazki z modlitw? adopcyjn? oraz Ksi?ga Obrony ??ycia.
    Deklaracje po wype??nieniu pozostawiamy sobie,
a fakt podj?cia duchowej adopcji upami?tniamy w Ksi?dze Obrony ??ycia,
wpisuj?c swoje imi? i nazwisko.
    Wpisu do Ksi?gi dokonujemy ka??dorazowo podejmuj?c adopcj?.

TRIDUUM przed Dniem ??wi?to??ci ??ycia rozpoczniemy
od dnia 22 marca 2014 r. (sobota)  codzienn? Msz? ??w. o godz. 18.00
oraz modlitwami w intencji dzieci pocz?tych.
I tak:

 • w sobot? (22.03.) po Mszy ??w. wieczorowej
  odmówimy ró??aniec w intencji obrony ??ycia,

 • w niedziel? (23.03.) o godz. 17.45 nabo??e??stwo
  Gorzkich  ??ali ofiarujemy w intencji poszanowania ??ycia,

 • w poniedzia??ek (24.03.) po Mszy ??w. Wieczorowej
  nabo??e??stwo eucharystyczne w obronie ??ycia nienarodzonych.
          

Zach?camy jak najliczniej do w???czenia si?
w dzie??o Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego.
        Niech Duch ??wi?ty natchnie nasze serca ku temu wielkiemu dzie??u.
Diakonia ??ycia Domowego Ko??cio??a


<<< Powrót
Dodano: 15 Marzec 2014
Parafia Honorata - Zaproszenie do Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego
Projekt i wykonanie Orange Computers