Odwiedzin: 399791

Rado??? oazowicz??w

RADO??? OAZOWICZÓW

Watyka??ska Komisja Teologów jednomy??lnie uzna??a heroiczno??? jego cnót.

16 pa??dziernika w Watykanie Komisja Teologów Kongregacji ds. Kanonizacyjnych jednomy??lnie uzna??a heroiczno??? cnót S??ugi Bo??ego ks. Franciszka Blachnickiego. Przez ostatnie miesi?ce wyznaczeni przez Kongregacj? Spraw Kanonizacyjnych teologowie zapoznawali si? z tzw. Positio; dokumentem, który na podstawie dotychczasowego przebiegu procesu beatyfikacyjnego mia?? im przekona? o heroiczno??ci cnót S??ugi Bo??ego. Jak wida?, nie by??o z tym wi?kszych problemów.
Teraz jeszcze Positio; razem z opiniami teologów; zostanie poddana pod dyskusj? kardyna??ów i biskupów wchodz?cych w sk??ad Kongregacji; je??li ich decyzja b?dzie pozytywna, Ojciec ??wi?ty b?dzie móg?? wyda? dekret o heroiczno??ci cnót ks. Blachnickiego. Wtedy do beatyfikacji potrzebne b?dzie jeszcze oficjalne uznanie jakiego?? cudownego wydarzenia, które dokona??o si? za wstawiennictwem S??ugi Bo??ego.
- Wraz z Niepokalan? ??piewajmy Magnificat, dzi?kuj?c Bogu za pomy??lny przebieg dyskusji Konsulty Teologów w Rzymie. Równocze??nie trwajmy z jeszcze wi?ksz? gorliwo??ci? i zapa??em w modlitwie o dalszy pomy??lny przebieg prac Rady Kardyna??ów i Biskupów Kongregacji, o cud za wstawiennictwem Ojca Franciszka oraz o rych??? beatyfikacj? Za??o??yciela naszego Ruchu ??wiat??o-??ycie, S??ugi Bo??ego Ks. Franciszka Blachnickiego! - skomentowa?? wydarzenie postulator procesu beatyfikacyjnego, ks. Adam Wodarczyk.

GO??? NIEDZIELNY - kliknij

<<< Powrót
Dodano: 01 Listopada 2014
Parafia Honorata - Rado??? oazowicz??w
Projekt i wykonanie Orange Computers